Zespół Oddziałów Chorób Wewnętrznych, Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego - blok "C", II piętro

Sekretariat

22 326 58 24/fax. 22 326 58 26

e-mail:

wewnikard@brodnowski.pl

Koordynator Świadczeń Pielęgnacyjnych i Obsługi Pacjentów

22 326 56 31

Lekarz Pododdziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

22 326 55 46

Kierownik/Zakładowy Koordynator (Konsultant)

22 326 58 24

Lekarz Dyżurny Oddziału

22 326 55 05

Pracownia Hemodynamiki

22 326 53 98 /22 326 53 99

Pracownia Elektroterapii i Elektrofizjologii

22 326 53 86/fax. 22 326 58 28 e-mail: stymulatory@brodnowski.pl

Poradnia Kontroli Stymulatorów

22 326 53 89

Ambulatoryjna Rejestracja Telefoniczna (zapisy na kontrole urządzeń wszczepialnych oraz do poradni kardiologicznej)

22 326 52 26

Zespół Oddziałów jest bazą dla Katedry i Kliniki Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego (WL) Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM - zapraszamy na stronę: kardiologia.wum.edu.pl), w skład której wchodzą:

 • Klinika Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych     

                                         (kontakt: kardiologia2WL@wum.edu.plwewnikard@brodnowski.pl);

 • Zakład Kardiologii Sportowej i Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej

                                         (kontakt: kardiologiasportowa@wum.edu.pl);

 • Zakład Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej

                                         (zapraszamy na stronę: znsir@wum.edu.pl).

W Zespole Oddziałów oraz Katedrze i Klinice Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych WL WUM, w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim odbywają specjalizacje z zakresu kardiologii i chorób wewnętrznych lekarzy w ramach rezydentury, jak również umowy cywilno-prawnej. Klinika prowadzi Państwowy Egzamin Specjalizacyjny z zakresu kardiologii.

Odbywają się także kursy specjalizacyjne z zakresu kardiologii i chorób wewnętrznych dla lekarzy specjalizujących się w innych dziedzinach medycyny.

W Katedrze prowadzone są studia doktoranckie, na bazie Oddziału prowadzone są zajęcia dla studentów kierunku lekarskiego, fizjoterapii i elektroradiologii WUM.

 zespol oddzialu kardiologii msb.jpg [14.20 MB]

Oddział Chorób Wewnętrznych, Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego w ciągu roku leczy i diagnozuje około 3400-3600 chorych. Ponad 75% stanowią chorzy kardiologiczni.

Zespół Oddziałów Chorób Wewnętrznych, Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego ma 61 łóżek. W jego skład wchodzą:
 • Oddział Chorób Wewnętrznych - 12 łóżek,
 • Oddział Kardiologiczny - 49 łóżek, w tym:

- Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego (sala "R") - 17 łóżek,

- Pododdział Hemodynamiki – 7 łóżek,

- Pododdział Elektroterapii i Elektrofizjologii - 4 łóżka,

- Pododdział Kardiologii Zachowawczej – 21 łóżek,

oraz pracownie:
 • Pracownia Hemodynamiki,
 • Pracownia Elektroterapii i Elektrofizjologii,
 • Pracownia Echokardiografii,
 • Pracownia Testów Wysiłkowych,
 • Pracownia Holterowska,
 • Pracownia Elektrokardiografii,
i poradnie:
 • Poradnia Kardiologiczna,
 • Poradnia Nadciśnieniowa,
 • Poradnia dla kobiet w ciąży,
 • Poradnia Kontroli Stymulatorów/Poradnia Zaburzeń Rytmu Serca.

 

Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego  

Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego (PINK) liczy 17 łóżek monitorowanych. Składa się z 8 łóżek sali "R" oraz 9 łóżek na salach poerkowych. Doświadczony zespół lekarski i pielęgniarski prowadzi leczenie chorych z zagrożeniem życia z przyczyn kardiologicznych, w tym chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi/ostrym zawałem serca, wymagających interwencji hemodynamicznej. Pododdział dysponuje sprzętem do inwazyjnej i nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej, ciągłej terapii nerkozastępczej i ultrafiltracji oraz czasowej stymulacji endokawitarnej. Posiada całodobowy dostęp do diagnostyki ultrasonograficznej i echokardiograficznej. W pododdziale wykonuje się także kardiowersje elektryczne, monitorowania są pacjenci z zaburzeniami rytmu i przewodzenia oraz po zabiegach elektroterapii. W PINK łącznie leczonych jest w ciągu roku około 2000 chorych.

 

Pracownia Hemodynamiki

W Pracowni Hemodynamiki wykonuje się ponad 2000 zabiegów rocznie, z czego połowę stanowią zabiegi ratujące życie, wykonywane w ramach całodobowego leczenia pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi. Pracownia ma ponad 15-letnie doświadczenie w kompleksowej diagnostyce i małoinwazyjnym (przezcewnikowym) leczeniu choroby wieńcowej. Obok diagnostycznych koronarografii, wykonywane są wszystkie typy zabiegów naprawczych na tętnicach wieńcowych: angioplastyki ze wszczepieniem stentów DES najnowszej generacji, rotablacje, czyli usuwanie zwapnień z tętnic wieńcowych oraz zabiegi udrożnienia przewlekle zamkniętych tętnic (CTO). Jako wspomaganie zabiegów wykonywane są zabiegi ultrasonografii wewnątrzwieńcowej (IVUS) oraz pomiary cząstkowej rezerwy przepływu przez tętnice wieńcowe (FFR).

Od maja 2018 roku Pracownia posiada najnowszej generacji angiograf cyfrowy Philips Azurion 7 z systemem redukcji promieniowania, co przekłada się na bezpieczeństwo pacjenta. Nie bez znaczenia dla jakości i bezpieczeństwa opieki nad pacjentem jest współpraca z wiodącymi ośrodkami kardiochirurgicznymi, w tym z Kliniką Kardiochirurgii Instytutu Kardiologii w Aninie i Kliniką Kardiochirurgii WUM. Nowoczesna aparatura medyczna zgromadzona w obrębie Pracowni oraz współpraca z wysokospecjalistycznymi Klinikami w obrębie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego zapewnia kompleksowe podejście do leczenia choroby wieńcowej i wielopoziomowej miażdżycy.

 

Pracownia Elektroterapii i Elektrofizjologii

Pracownia Elektroterapii i Elektrofizjologii sprawuje kompleksową opiekę nad pacjentami z zaburzeniami rytmu serca i zaburzeniami przewodzenia, zajmuje się kwalifikacją do zabiegów inwazyjnych z zakresu elektroterapii i elektrofizjologii, wykonuje operacje wszczepiania urządzeń oraz przezskórne zabiegi leczenia arytmii (ablacje), a także sprawuje dalszą opiekę ambulatoryjną w ramach Poradni Kontroli Stymulatorów/Poradni Zaburzeń Rytmu.

W Pracowni wykonywane są następujące rodzaje zabiegów z zakresu elektroterapii:

 • wszczepienia wszystkich typów układów stymulujących serce, jedno– i dwujamowych,
 • wszczepienia kardiowerterów–defibrylatorów, jedno– i dwujamowych (z wyjątkiem urządzeń podskórnych typu S – ICD),
 • wszczepienia układów resynchronizujących serce, zarówno stymulatorów, jak i kardiowerterów – defibrylatorów.

We współpracy z Zespołem Pana Profesora Kułakowskiego z Kliniki Kardiologii Szpitala Grochowskiego1 wykonywane są także wszystkie zabiegi z zakresu elektrofizjologii, czyli diagnostyki (EPS) i leczenia inwazyjnego zaburzeń rytmu serca (częstoskurczów węzłowych, częstoskurczów u osób z zespołami preekscytacji, częstoskurczów przedsionkowych, trzepotania i migotania przedsionków, komorowych zaburzeń rytmu serca, włącznie z leczeniem burz elektrycznych) – ablacje RF    i krioablacje migotania przedsionków.

Pracownia oferuje pełną gamę urządzeń wszczepialnych, dostępnych na polskim rynku. Jest wyposażona w nowoczesny sprzęt elektrofizjologiczny i elektroanatomiczny 3D, akcesoria do ablacji PVAC oraz krioablacji.

Zabiegi ablacji migotania przedsionków oraz złożonych arytmii komorowych wykonywane są pod kontrolą nadal unikatowej echokardiografii wewnątrzsercowej (ICE). Pracownia dysponuje obecnie aparatem Vivid IQ. 

W zakresie usuwania urządzeń współpracujemy ze Szpitalami WIM, MSWiA i Instytutem Kardiologii.

 

Pracownia Echokardiografii

W Pracowni wykonywane są następujące rodzaje badań:

 • echokardiografia spoczynkowa,
 • echokardiografia obciążeniowa (w tym farmakologiczne próby obciążeniowe), 
 •  echokardiografia przezprzełykowa,
 • pełen zakres opcji aparaturowych – nowe techniki.

 

Zespół Oddziałów Chorób Wewnętrznych, Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego:

Prof. dr hab. n. med. Marek Kuch (Kierownik Katedry i Kliniki/Kliniczny Koordynator)

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Braksator  (Zastępca Kierownika Kliniki/ II Koordynator Kliniczny)                              

Ewa Jarzyło – specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego (Koordynator Świadczeń Pielęgniarskich i Obsługi Pacjentów)

Pracownia Hemodynamiki:

Dr n. med. Marek Chmielewski (II Zastępca Kierownika Kliniki, Kierownik Pracowni)

Dr n. med. Maciej Janiszewski (Zastępca Kierownika Kliniki do spraw dydaktyki, rezydentur i staży specjalizacyjnych) 

Dr n. med. Adrian Lewandowski

Dr n. med. Marcin Modzelewski

Pracownia Elektroterapii i Elektrofizjologii

Dr Kamila Adach (Kierownik Pracowni)

Dr Łukasz Zieliński

Dr n. med. Jarosław Król

oraz lekarze współpracujący:

Dr hab. n. med. Jakub Baran

Dr n. med. Roman Piotrowski

Dr Tomasz Kryński

Dr Agnieszka Sikorska 

Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

Dr n. med. Wojciech Król (Kierownik Pododdziału)

Dr Edyta Kostarska-Srokosz

Oddział Kardiologii Zachowawczej

Dr n. med. Magdalena Rostek-Bogacka (Kierownik Oddziału)

Dr n. med. Wioletta Dyrla

Dr Lidia Dziobiak

Oddział Chorób Wewnętrznych

Dr n. med. Iwonna Grzywanowska-Łaniewska (Kierownik Oddziału)

Dr Katarzyna Sierakowska-Sitkiewicz

Dr n. med. Włodzimierz Gierlak

Pracownia Echokardiografii

Dr Marcin Konopka (Kierownik Pracowni)

Pracownia Testów Wysiłkowych

Dr n. med. Andrzej Światowiec (Kierownik Pracowni)

Lekarze współpracujący z Oddziałem

Dr n. med. Dominika Klimczak-Tomaniak

Dr n. med. Agnieszka Jakubiak

Dr Małgorzata Barańska

Dr Rafał Krzyżewski

Dr n.med. Jarosław Rzezak

Dr n. med., mgr fizjoterapii Ewa Wujek-Krajewska

Dr n. med., mgr fizjoterapii Piotr Pietras

Mgr fizjoterapii Maja Sadkowska (doktorantka)

Mgr fizjoterapii Joanna Urbańska (doktorantka)

Lekarze rezydenci

Dr Katarzyna Alicka-Staszewska

Dr Mahmood Al-Obaidy Al-Zeena

Dr Diana Bajerczak-Siastała

Dr Monika Bargieł

Dr Maria Binkiewicz-Orluk

Dr Daniel Budnicki

Dr Roksana Gozdowska

Dr Yauhen Halenka

Dr Grzegorz Jas

Dr Aleksandra Jasińska

Dr Zuzanna Krępa

Dr Klaudia Kuźma

Dr Paulina Ładak

Dr Paulina Łazik

Dr Artur Marszałek

Dr Paweł Mastej

Dr Amelia Mądrecka

Dr Paweł Mularski

Dr Anna Pasierska

Dr Maria Sakwarelidze-Dziewierska

Dr Anna Sopińska

Dr Adam Szafraniec

Dr Monika Szmigiel

Dr Martyna Tandejko-Burdyna

Dr Dominika Trębacz

Dr Aleksandra Wilk

Dr Ewelina Zamecka

Dr Wojciech Zamielski

Dr Anna Żarek-Starzewska

Dr Dominik Żebrowski

Lekarz podczas specjalizacji:

Dr Agata Djaczenko

 

Koordynatorzy Oddziału

 

Marek Kuch.jpg

Prof. dr hab. n. med. Marek Kuch

Kierownik Kliniki/Kliniczny Koordynator (Konsultant)

 Ewa Jarzyło

Koordynator Świadczeń Pielęgnacyjnych