ZESTAWIENIE INWESTYCJI REALIZOWANYCH W RAMACH DOTACJI W ROKU 2021

 • Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej oraz dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów w zespole budynków Szpitala w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. - etap II.

Zakres rzeczowy zadania:

Zakres Zadania obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na wymianie poziomów instalacji hydrantowej we wszystkich budynkach na poziomie technicznym w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. Ponadto w ramach Zadania pokryte zostaną koszty pełnienia usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

 

Zakres rzeczowy Zadania realizowany w 2021 roku:

 1. Roboty budowlano – montażowe.
 2. Nadzór inwestorski.
 3. Nadzór autorski.

Termin realizacji – grudzień 2021 r.

Całkowita wartość zadania wynosi 4 330 879,00 PLN

Dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego – 4 244 273,00 PLN

Środki własne Spółki – 86 606,00PLN

logo mazowsze.PNG [12.35 KB]

 • „Adaptacja V piętra budynku C dla potrzeb Zespołu Oddziału Okulistyki wraz z budową sali operacyjnej oraz zakupem pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.

Zakres rzeczowy zadania:

Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlano – montażowych polegających na modernizacji pomieszczeń zlokalizowanych na V p. w budynku „C” zajmowanych przez Zespół Oddziałów Okulistyki. Realizacja zakłada wyodrębnienie i zwiększenie trzech podstawowych stref funkcjonalnych: część bloku operacyjnego, cześć oddziału Łóżkowego, cześć oddziału zabiegów i diagnostyki. Ponadto w ramach Zadania zostaną pokryte koszty związane z zakupem, dostawą i montażem pierwszego wyposażenia specjalistycznego oraz wyposażenia specjalistycznego, a także koszty związane ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

 

Zakres rzeczowy Zadania realizowany w roku 2021:

 1. Wykonanie robót budowlano – montażowych.
 2. Zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia oraz wyposażenia specjalistycznego.
 3. Nadzór inwestorski.
 4. Nadzór autorski.

 

Zakres rzeczowy Zadania realizowany w roku 2022 finansowany w ramach wydatków niewygasających z upływem 2021r. :

 1. Wykonanie robót budowlano – montażowych.
 2. Zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia oraz wyposażenia specjalistycznego.

 

Zakres rzeczowy Zadania realizowany w roku 2022:

 1. Wykonanie robót budowlano – montażowych.
 2. Zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia oraz wyposażenia specjalistycznego.
 3. Nadzór inwestorski.
 4. Nadzór autorski.

Termin realizacji – kwiecień 2022r.

Całkowita wartość zadania wynosi 12 512 992,07 PLN

Dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego – 12 387 862,15 PLN

Środki własne Spółki – 125 129,92 PLN


logo mazowsze.PNG [12.35 KB]

 •  „Adaptacja IV piętra budynku C dla potrzeb Zespołu Oddziałów Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej i Rehabilitacji. wraz z budową sali operacyjnej oraz zakupem I wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.

Zakres rzeczowy zadania:

Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlano – montażowych polegających na modernizacji pomieszczeń zlokalizowanych na IV p. w budynku „C” zajmowanych przez Zespół Oddziałów Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej i Rehabilitacji. Realizacja zakłada wyodrębnienie i zwiększenie trzech podstawowych stref funkcjonalnych: część bloku operacyjnego, cześć oddziału Łóżkowego, cześć oddziału zabiegów i diagnostyki. Ponadto w ramach Zadania zostaną pokryte koszty związane z zakupem, dostawą i montażem pierwszego wyposażenia specjalistycznego oraz wyposażenia specjalistycznego, a także koszty związane ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

 

Zakres rzeczowy Zadania realizowany w roku 2021:

 1. Wykonanie robót budowlano – montażowych.
 2. Nadzór inwestorski.
 3. Nadzór autorski.
 4. Zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia oraz wyposażenia specjalistycznego.

 

Zakres rzeczowy Zadania realizowany w roku 2022 finansowany w ramach wydatków niewygasających z upływem 2021r. :

 1. Wykonanie robót budowlano – montażowych.
 2. Zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia oraz wyposażenia specjalistycznego.

 

Zakres rzeczowy Zadania realizowany w roku 2022:

 1. Wykonanie robót budowlano – montażowych.
 2. Nadzór inwestorski.
 3. Nadzór autorski.
 4. Zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia oraz wyposażenia specjalistycznego.

 

Termin realizacji – lipiec 2022r.

Całkowita wartość zadania wynosi 20 523 206,52 PLN

Dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego – 20 317 974,46 PLN

Środki własne Spółki – 205 232,06 PLN


 logo mazowsze.PNG [12.35 KB]

 • „Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego”

Zakres rzeczowy Zadania realizowany w roku 2021:

 

 1. Serwer głównego kontrolera domeny – 1 szt.
 2. Macierz do wirtualizacji – 1 szt.
 3. Macierz typu NAS – 1 szt.
 4. Serwerowy system operacyjny typu Data Center – licencje – 1 zestaw
 5. Serwerowy system operacyjny – licencje – 1 zestaw
 6. Serwer baz danych – licencje – 1 zestaw
 7. Klienckie licencje dostępowe – 1 zestaw
 8. Licencje serwerów wirtualizacyjnych – 1 zestaw
 9. Rozbudowa systemu DLP-WCF – licencja – 1 zestaw
 10. Rozbudowa systemu antywirusowego -licencje – 1 zestaw
 11. System do helpdesku – licencja – 1 zestaw
 12. Portal kadrowo-płacowy dla pracowników – licencja – 1 zestaw
 13. Skreślono.
 14. Licencje diagnostyczne na program ENTERPRISE IMAGING wraz z nadzorem autorskim:

14.1. Licencje diagnostyczne na program ENTERPRISE IMAGING – 11 szt.;

14.2. Nadzór autorski – 1 szt.

Zakres rzeczowy Zadania realizowany w roku 2022 finansowany w ramach wydatków niewygasających z upływem 2021r. :

 1. 1. Stacje opisowe z monitorami diagnostycznymi - 4 zestawy

Zakres rzeczowy Zadania realizowany w roku 2022:

 1. System Firewall, NAC, VPN, WiFi – licencje oraz sprzęt – 1 system
 2. Zakup systemu SIEM – licencje i sprzęt – 1 system

Termin realizacji – maj  2022r.

Całkowita wartość zadania wynosi 4 618 069,94 PLN

Dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego – 4 571 889,70 PLN

Środki własne Spółki – 46 180,70 PLN

„Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w obiektach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. – I etap dokumentacja.”

Zakres rzeczowy zadania:

Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dotyczącej przebudowy instalacji średniego napięcia w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego dla wszystkich obiektów Szpitala Bródnowskiego oraz obiektów towarzyszących.

Termin realizacji – grudzień 2021r.

Całkowita wartość zadania wynosi 553 567,00 PLN

Dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego – 548 030,21 PLN

Środki własne Spółki – 5 536,79 PLN

logo mazowsze.PNG [12.35 KB]

 

 • „Modernizacja instalacji wody użytkowej  i kanalizacji w budynkach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.”

Zakres rzeczowy zadania:

Zakres Zadania realizowanego przez Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. obejmuje wykonanie robót budowalno-montażowych polegających na demontażu nieużytkowanych instalacji w szachtach, w szczególności w kondygnacji technicznej (w tym instalacji wentylacji mechanicznej) oraz modernizacji instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. W ramach Zadania sfinansowane zostaną również koszty nadzoru inwestorskiego (obejmujące również przygotowanie OPZ i udział w postępowaniu przetargowym) i nadzoru autorskiego.

 

Zakres Zadania realizowany w roku 2020:

 1. Roboty budowlano - montażowe.
 2. Nadzór inwestorski.
 3. Nadzór autorski.

 

Zakres Zadania realizowany w roku 2021:

 1. Roboty budowlano - montażowe.
 2. Nadzór inwestorski.
 3. Nadzór autorski.

 

Zakres Zadania realizowany w roku 2022:

 1. Roboty budowlano - montażowe.
 2. Nadzór inwestorski.
 3. Nadzór autorski.

 

Termin realizacji – marzec 2022r.

Całkowita wartość zadania wynosi 17 595 650 PLN

Dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego – 17 419 693,52 PLN

Środki własne Spółki – 175 956,48 PLN

logo mazowsze.PNG [12.35 KB]

 • „Przebudowa pomieszczeń SOR w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. wraz z wykonaniem zabudowy modułowej”

Zakres rzeczowy zadania:

Zakres Zadania obejmuje opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego na podstawie którego zostanie przeprowadzona procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy w formule „zaprojektuj–wybuduj” na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlano–montażowych polegających  na przebudowie istniejących pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zlokalizowanych w budynku A wraz z  posadowieniem zabudowy modułowej w celu uzyskania dodatkowej powierzchni w przestrzeni SOR w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. Ponadto w  ramach Zadania sfinansowany zostanie koszt usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego.

 

Zakres rzeczowy Zadania realizowany w 2021 i 2022 roku:

 1. Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego.
 2. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlano-montażowych.
 3. Nadzór inwestorski.

Termin realizacji – maj 2022r.

Całkowita wartość zadania wynosi 11 556 154,27 PLN

Dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego – 11 440 592,73 PLN

Środki własne Spółki – 115 561,54 PLN

logo mazowsze.PNG [12.35 KB]

 • Naprawa mobilnego aparatu  RTG DX D-100 w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o”

Termin realizacji – maj 2021r.

Całkowita wartość zadania wynosi 128 357,77 Dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego – 127 075,00 PLN

Środki własne Spółki – 1 282,77 PLN

logo mazowsze.PNG [12.35 KB]

 • „Naprawa rezonansu magnetycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.”

Termin realizacji – październik  2021r.

Całkowita wartość zadania wynosi 310 886,64 PLN

Dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego – 307 778,00 PLN

Środki własne Spółki – 3 108,64 PLN

logo mazowsze.PNG [12.35 KB]

 • „Naprawa rezonansu magnetycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.”

Termin realizacji – grudzień 2021r.

Całkowita wartość zadania wynosi 52 775,28 PLN 

Dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego – 52 247,53 PLN

Środki własne Spółki – 527,75 PLN

 logo mazowsze.PNG [12.35 KB]

 • „Naprawa angiografu  w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.”

 

Termin realizacji – grudzień 2021r.

Całkowita wartość zadania wynosi 211 356,00 PLN 

Dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego – 209 242,44 PLN

Środki własne Spółki – 2 113,56 PLN

 logo mazowsze.PNG [12.35 KB]

 • „Przebudowa pomieszczeń II piętra budynku ,,C'' dla potrzeb Zespołu Oddziałów Kardiologii, Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. - I etap dokumentacja"

Termin realizacji – grudzień 2021r.

Całkowita wartość zadania wynosi 250 000,00 PLN

Dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego – 247 500,00 PLN

Środki własne Spółki – 2 500,00 PLN

 logo mazowsze.PNG [12.35 KB]

 • „Poprawa w zakresie wykrywalności wrodzonych wad serca u noworodków – program badań przesiewowych i wczesnej diagnostyki wad serca u noworodków”- BOM

Zakres rzeczowy Projektu realizowany w roku 2021:

 

 1. Zakup kardiomonitora z modułem transportowym z wyposażeniem noworodkowym – 4 szt.
 2. Zakup licencji do centrali monitorującej kardiomonitory – 1 szt.
 3. Zakup modułu kapnografii z czujnikiem – 1 szt.
 4. Zakup modułu do pomiaru stężenia hemoglobiny, całkowitej zawartości tlenu, wskaźnika perfuzji, wskaźnika zmienności fali pletyzmograficznej, wskaźnika rezerwy tlenowej – 1 szt.
 5. Zakup modułu wczesnego wykrywania infekcji u pacjenta – 1 szt.
 6. Zakup monitora poziomu bólu u noworodka – 1 szt.
 7. Zakup pulsoksymetru z aplikacją służącą do wykrywania wrodzonych wad serca – 3 szt.
 8. Zakup aparatu EKG – 1 szt.
 9. Zakup aparatu ultrasonograficznego z klinicznym pakietem aplikacyjnym przeznaczonym do wykonywania badań obrazowych u noworodków  – 1 szt.
 10. Rejestrator holterowski – 1 szt..

 

Termin realizacji – sierpień  2021r.

Dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego – 993 000,00 PLN

logo mazowsze.PNG [12.35 KB]

 

 • „Program wspierania i promowania karmienia piersią noworodków donoszonych przedwcześnie i urodzonych w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim” –BOM

 

Zakres rzeczowy Projektu realizowany w roku 2021:

 1. Laktatory jezdne elektryczne dwufazowe wraz z wyposażeniem – 9 szt.
 2. Laktatory elektryczne przenośne z akumulatorem, dwufazowe wraz z wyposażeniem  – 3 szt.
 3. Podgrzewacze jezdne, dwustanowiskowe z wyposażeniem – 5 szt.
 4. Podgrzewacz wielostanowiskowy z wyposażeniem – 1 szt.
 5. Lodówka do przechowywania mleka z rejestratorem temperatury nie mniej niż 150l. – 1 szt.
 6. Lodówka do transportu zamrożonego mleka  25- 30l. – 1 szt.
 7. Butelki jednorazowe :

7.1. 30 - 45 ml.  – 5000 szt.

7.2. 70 – 80 ml. -10 000 szt.

7.3. 140 – 150 ml. – 6 000 szt.

 1. Sety sterylne do laktatorów jednodniowe – 2 500 szt.
 2. Osłonki na brodawki – 1000 szt.
 3. Pojemnik do przechowywania akcesoriów do karmienia: średnie – 20 szt.,
  duże 10 szt.
 4. Jednorazowe wkłady do podgrzewacza – 2000 szt.

 

 

Termin realizacji – sierpień  2021r.

Dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego – 250 000,00 PLN

„Wsparcie diagnostyki chorób serca poprzez zakup ultrasonografu kadriologicznego”. BOM

Zakres rzeczowy Projektu realizowany w roku 2021:

 

Zakup ultrasonografu z funkcją 3d – 1 szt.

Termin realizacji – lipiec  2021r.

Dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego – 830 000,00

 logo mazowsze.PNG [12.35 KB]

 • „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.- Zespół Oddziałów Kardiologii, Chorób wewnętrznych i Nadciśnienia tętniczego, Izba Przyjęć- Śródmiejskie Centrum Kliniczne, Zespół Oddziałów Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii.”

Zakres rzeczowy zadania realizowany w 2021r. :

 1. Głowica do Echa przezprzełykowego – 1 szt.,
 2. System do chłodzenia po zatrzymaniu krążenia – 1 szt.
 3. Stół operacyjno – zabiegowy – 1 szt.
 4. Kardiomonitory ( 3 szt.), telemetria ( 2 szt.), centrala integrująca system, instalacja wraz ze szkoleniami. – 1 zestaw,
 5. Densytometr.

Termin realizacji – grudzień 2021r.

Całkowita wartość zadania wynosi  889 152,18 PLN 

Dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego – 880 260,66 PLN

Środki własne Spółki – 8 891,52 PLN

logo mazowsze.PNG [12.35 KB]

 • Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. – Pracownia Endoskopii górnego odcinka przewodu pokarmowego, Pracownia Endoskopii Zabiegowej, Pracownia Kolonoskopii.”

Zakres rzeczowy zadania realizowany w roku 2021:

 1. Procesor wideo – 2 szt.,
 2. Kolonoskop wideo z wyposażeniem – 2 szt.
 3. Gastroskop wideo z wyposażeniem – 2 szt.
 4. Wideo gastroskop USG z wyposażeniem – 1 szt.
 5. Duodenoskop wideo z wyposażeniem – 1 szt.
 6. Szafa do przechowywania endoskopów z wyposażeniem – 1 szt.
 7. Monitor – 1 szt.
 8. Wózek endoskopowy – 1 szt.
 9. Pompa płucząca z wyposażeniem – 1 szt.
 10. Urządzenie do regulacji CO2 z wyposażeniem. – 1 szt.

 

Termin realizacji – październik  2021r.

Całkowita wartość zadania wynosi  1 372 374,14 PLN 

Dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego – 1 358 650,40 PLN

Środki własne Spółki – 13 723,74 PLN

logo mazowsze.PNG [12.35 KB]

 • „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w warszawie Sp. z o.o.”

 

Zakres rzeczowy zadania realizowanego w latach 2021-2022:

 1. Aparat do gazometrii przystosowany do oceny krwi pępowinowej – 1 szt.
 2. Kolonoskop z torem wizyjnym – 1 szt.
 3. Łóżko elektryczne – 3 szt.
 4. Automat czyszczący
 5. Aparat EEG wraz z komputerem i oprogramowaniem – 1 szt.
 6. Laser światłowodowy – 1 szt.
 7. Tomograf OCT – 1 szt.
 8. Fotel elektryczny – 1 szt.
 9. Myjnia parowa – 2 szt.
 10. Napędy ortopedyczne – 3 szt.
 11. Ewakuator dymu z pola operacyjnego – 3 szt.
 12. System monitoringu operacyjnego – 1 szt.
 13. Automatyczny przyrząd do monitorowania zaburzeń krzepnięcia krwi – 1 szt.
 14. Aparat do pomiaru krzepliwości krwi pełnej – 1 szt.

Termin realizacji – październik  2021r.

Całkowita wartość zadania wynosi  1 600 683,98 PLN 

Dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego – 1 584 677,14 PLN

Środki własne Spółki – 16 006,84 PLN

logo mazowsze.PNG [12.35 KB]

 • „ Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego”

Zakres rzeczowy zadania realizowanego w latach 2021-2022:

 1. Serwer głównego kontrolera domeny – 1 szt.
 2. Macierz do wirtualizacji – 1 szt.
 3. Macierz typu NAS – 1 szt.
 4. Serwerowy system operacyjny typu Data Center – licencje – 1 zestaw
 5. Serwerowy system operacyjny – licencje – 1 zestaw
 6. Serwer baz danych – licencje – 1 zestaw
 7. Klienckie licencje dostępowe – 1 zestaw
 8. Licencje serwerów wirtualizacyjnych – 1 zestaw
 9. Rozbudowa systemu DLP-WCF – licencja – 1 zestaw
 10. Rozbudowa systemu antywirusowego -licencje – 1 zestaw
 11. System do helpdesku – licencja – 1 zestaw
 12. Portal kadrowo-płacowy dla pracowników – licencja – 1 zestaw
 13. Stacje opisowe z monitorami diagnostycznymi   - 4 zestawy
 14. System Firewall, NAC, VPN, WiFi – licencje oraz sprzęt – 1 system
 15. Zakup systemu SIEM – licencje i sprzęt – 1 system
 16. Licencje diagnostyczne na program ENTERPRISE IMAGING wraz z nadzorem autorskim:

16.1. Licencje diagnostyczne na program ENTERPRISE IMAGING – 11 szt.;

16.2. Nadzór autorski – 1 szt.

 

Termin realizacji – maj 2022r.  

Całkowita wartość zadania wynosi  4 618 169,94 PLN 

Dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego – 4 571 988,24 PLN

Środki własne Spółki – 46 181,70 PLN

logo mazowsze.PNG [12.35 KB]