Postępy prac w ramach realizacji projektu IT

25-09-2023

komputery2.jpg

logi.jpg [55.33 KB]


Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

Poniżej prezentujemy Państwu postępy prac prowadzonych w ramach realizacji projektu „Uzupełnienie interoperacyjnego środowiska przepływu danych i informacji w procesach medycznych i niemedycznych Szpitala wraz z zapewnieniem wysokiej dostępności i bezpieczeństwa danych i systemów” współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach REACT EU, aktualnych na dzień 22.09.2023 r.:

 1. W ramach realizacji projektu Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. po przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych zawarł następujące Umowy:
 • Umowa nr 28/Z/2023 – „Usługa wsparcia technicznego w zakresie wykonania audytu w rozumieniu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa”
 • Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych wykorzystywanych do świadczenia przez Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. usługi kluczowej w sektorze ochrony zdrowia polegającej na udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy oraz na obrocie i dystrybucji produktów leczniczych, w celu weryfikacji wypełniania przez Zamawiającego obowiązków wynikających z ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 1863) i wynikających z niej aktów wykonawczych.
 • Kwota brutto umowy: 19 680,00 zł;
 • Umowa została zrealizowana i rozliczona.

 

 • Umowa nr 123/2023 MSB/PN/88/10/202, Część 1 - „Dostawa i wdrożenie sprzętu i oprogramowania w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o.”
 • Przedmiot zamówienia: Dostawa 650 sztuk komputerów typu All-in-One z czego 10 sztuk w zestawie posiada dodatkowy monitor i oraz pakiet biurowy, oraz 20 notebooków z czego 8 sztuk w zestawie posiada dodatkowy monitor i oraz pakiet biurowy.
 • Kwota brutto umowy: 2 458 797,06 zł.
 • Umowa została zrealizowana i rozliczona.
 • Umowa nr 38/2023 MSB/PN/88/10/2022, Część 2 – „Dostawa i wdrożenie sprzętu i oprogramowania w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o.”
 • Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie w Mazowieckiem Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. Sprzętu - infrastruktury sieci LAN oraz wdrożenie Oprogramowania do zarządzania i monitorowania przełącznikami sieciowymi.
 • Kwota brutto umowy: 2 446 778,81 zł.
 • Umowa została zrealizowana i rozliczona.

 

 • Umowa nr 57/2023 MSB/PN/88/10/2022, Część 3 – „Dostawa i wdrożenie sprzętu i oprogramowania w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o.”
 • Przedmiot zamówienia:
 • Dostawa licencji oraz wdrożenie Oprogramowania dla potrzeb utworzenia środowiska redundantnego i testowego;
 • Dostawa Sprzętu dla potrzeb utworzenia środowiska redundantnego i testowego.
 • Kwota brutto umowy: 1 961 850,00 zł;
 • Umowa została zrealizowana i rozliczona.

 

 • Umowa nr 46/2023 MSB/PN/88/10/2022, Część 4 – „Dostawa i wdrożenie sprzętu i oprogramowania w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o.”
 • Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie infrastruktury systemu kopii bezpieczeństwa składającego się z serwera, biblioteki taśmowej oraz oprogramowania systemu kopii bezpieczeństwa.
 • Kwota brutto umowy: 688 800,00 zł
 • Umowa została zrealizowana i rozliczona.

 

 • Umowa nr 188/2023 MSB/TP/31/04/2023 – „usługa wsparcia technicznego w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania informacji i zapewnienia cyberbezpieczeństwa oraz zewnętrznych struktur cyberbezpieczeństwa na potrzeby Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.”
 • Przedmiot zamówienia:
 • Część 1 - Wsparcie w zakresie ochrony danych osobowych, cyberbezpieczeństwa i operatora usług kluczowych;
 • Część 2 – Podniesienie świadomości pracowników i osób współpracujących z Zamawiającym w zakresie bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych, ciągłości działania, incydentów i zasad wynikających z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa;
 • Część 3 – Przeprowadzenie testów socjotechnicznych;
 • Część 4 – Świadczenie usługi w zakresie cyberbezpieczeństwa, o którym mowa w art. 14 ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa;
 • Część 5 – Ciągłe świadczenie usług wsparcia Zamawiającego w zakresie obowiązków Zamawiającego jako operatora usług kluczowych na gruncie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.
 • Kwota brutto umowy: 366 540,00 zł.
 • Umowa w trakcie realizacji.

 

 • Umowa nr 29/Z/2023 - „usługa wsparcia technicznego w zakresie dystrybucji, konfiguracji i instalacji sprzętu teleinformatycznego i urządzeń sieciowych”
 • Przedmiot zamówienia: usługa wsparcia technicznego w zakresie dystrybucji, konfiguracji i instalacji sprzętu teleinformatycznego i urządzeń sieciowych:
 • sprzętu teleinformatycznego tj. 650 komputerów typu All in One w lokalizacjach Zamawiającego przy: ul. Kondratowicza 8, ul. Suwalskiej 11, ul. Hożej 22, ul. Górczewskiej 89 (wraz z ich przetransportowaniem);
 • urządzeń sieciowych Aruba 8325 2 szt., Aruba 6300M 48 szt., Aruba 6100 12G 40 szt. w serwerowni oraz w 27 punktach dystrybucyjnych Zamawiającego zlokalizowanych przy ul. Kondratowicza 8.
 • Kwota brutto umowy: 153 132,54 zł.
 • Umowa została zrealizowana.

 

 • Umowa nr 203/2023 MSB/PN/34/04/2023, Część 1 - „Rozbudowa systemu antywirusowego, dostawa licencji oprogramowania biurowego oraz oprogramowania do ochrony poczty elektronicznej na potrzeby Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego sp. z o.o.”
 • Przedmiot zamówienia: Rozbudowa systemu antywirusowego Bitdefender GravityZone Business Security do wersji Bitdefender GravityZone Business Security Enterprise ULTRA EDR lub dostawa systemu równoważnego dla 1350 użytkowników.
 • Kwota brutto umowy: 270 661,50 zł.
 • Umowa została zrealizowana i rozliczona.

 

 • Umowa nr 223/2023 MSB/PN/34/04/2023, Część 2 - „Rozbudowa systemu antywirusowego, dostawa licencji oprogramowania biurowego oraz oprogramowania do ochrony poczty elektronicznej na potrzeby Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego sp. z o.o.”
 • Przedmiot zamówienia: Dostawa licencji oprogramowania biurowego MS Office lub dostawa oprogramowania równoważnego.
 • Kwota brutto umowy: 850 311,30 zł.
 • Umowa została zrealizowana.

 

 • Umowa nr 204/2023 MSB/PN/34/04/2023, Część 3 - „Rozbudowa systemu antywirusowego, dostawa licencji oprogramowania biurowego oraz oprogramowania do ochrony poczty elektronicznej na potrzeby Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego sp. z o.o.”
 • Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie oprogramowania do ochrony poczty elektronicznej Zamawiającego wraz z platformą szkoleniową;
 • Kwota brutto umowy: 716 051,88 zł.
 • Umowa została zrealizowana.

 

 • Umowa nr 205/2023 MSB/PN/41/05/2023 - „Rozbudowa sytemu baz danych Oracle oraz rekonfiguracja klastra wysokiej dostępności”
 • Przedmiot zamówienia:
 • dostawa dodatkowych licencji na system bazy danych Oracle;
 • świadczenie usługi rekonfiguracji klastra wysokiej dostępności Oracle RAC;
 • przeprowadzenie 8-dniowego dedykowanego dla Zamawiającego warsztatu z zakresu zarządzania środowiskiem wysokiej dostępności Oracle RAC oraz tworzenia kopii zapasowych i ich odtwarzania.
 • Kwota brutto umowy: 4 173 390,00 zł.
 • Umowa została zrealizowana.

 

 • Umowa nr 215/2023 MSB/PN/42/05/2023 - „Dostawa i konfiguracja laptopów i komputerów”
 • Przedmiot zamówienia: Dostawa i konfiguracja 150 szt. laptopów z dodatkowym monitorem i 10 szt. komputerów Typ 1 z 3 dodatkowymi monitorami– w ramach zamówienia podstawowego oraz dostawa i konfiguracja 60 szt. laptopów z dodatkowym monitorem i 3 szt. komputerów Typ 1 z 3 dodatkowymi monitorami – w ramach prawa opcji;
 • Kwota brutto umowy: 1 135 056,30 zł.
 • Umowa w trakcie realizacji.

 

 • Umowa nr 216/2023 MSB/PN/52/06/2023 - „Rozbudowa rezonansu magnetycznego w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego sp. z o.o.”
 • Przedmiot zamówienia:
 • unowocześnienie posiadanego przez Mazowiecki Szpital Bródnowski sp. z o.o. rezonansu magnetycznego Skyra 3T firmy Siemens działającego w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej o nr seryjnym 145420;
 • wdrożenie systemu do dokonywania szczegółowych i kompleksowych analiz dotyczących wykorzystania rezonansów magnetycznych oraz pozostałej floty sprzętowej Zamawiającego podłączonej do PACS;
 • przeprowadzenie instruktaży;
 • przeprowadzenie testów;
 • opracowanie dokumentacji projektowej.
 • Kwota brutto umowy 3 797 167,39 zł.
 • Umowa w trakcie realizacji.

 

 • Umowa nr 233/2023 MSB/TP/65/07/2023 - „Rozbudowa posiadanego systemu PACS o portal internetowy udostępniający pacjentom usługę pozwalającą na pobieranie danych obrazowych DICOM wraz z rozbudową infrastruktury”
 • Przedmiot zamówienia:
 • rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego systemu PACS o Portal Internetowy udostępniający Pacjentom usługę elektroniczną pozwalającą na przeglądanie, udostępnianie i pobieranie danych obrazowych DICOM wraz z opisem;
 • rozbudowa posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury sprzętowej o komponenty umożliwiające swobodne i prawidłowe działanie Portalu Internetowego.
 • Kwota brutto umowy: 650 000,52 zł.
 • Umowa w trakcie realizacji.

 

 • Umowa nr 245/2023 MSB/PN/58/06/2023 - „Dostawa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem oraz dostawa opcjonalna realizowana w przypadku uzyskania przez Zamawiającego dodatkowych środków do Zamówienia”
 • Przedmiot zamówienia:
 • dostawa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w ramach zamówienia podstawowego,
 • dostawa opcjonalna realizowana w przypadku uzyskania przez Zamawiającego dodatkowych środków do Zamówienia w ramach opcji.
 • Kwota brutto umowy: 3 052 524,21 zł.
 • Umowa w trakcie realizacji.

 

 • Umowa nr 237/2023 MSB/TP/80/08/2023 - „Rozbudowa systemu telekomunikacyjnego poprzez dostawę licencji, telefonów przewodowych, telefonów bezprzewodowych oraz słuchawek przewodowych z mikrofonem”
 • Przedmiot zamówienia: Rozbudowa systemu telekomunikacyjnego poprzez dostawę licencji, telefonów przewodowych, telefonów bezprzewodowych oraz słuchawek przewodowych z mikrofonem.
 • Kwota brutto umowy: 299 431,20 zł.
 • Umowa została zrealizowana.

 

 • Umowa nr 64/Z/2023 - „Przystosowanie serwisów internetowych publikowanych przez Zamawiającego do standardu WCAG 2.1.”

 

 • Przedmiot zamówienia:
 • zaprojektowanie, budowa i uruchomienie przez Wykonawcę:
 • nowego serwisu internetowego opartego na systemie CMS z zachowaniem dotychczasowej domeny www: https://brodnowski.pl/ - poprzez połączenie treści z dotychczasowych serwisów: brodnowski.pl oraz attis.com.pl.,
 1. nowego serwisu internetowego opartego na systemie CMS z zachowaniem dotychczasowej domeny www: https://bip.brodnowski.pl

wraz z przeniesieniem treści zawartych na domenach https://brodnowski.pl/, https://bip.brodnowski.pl, htpps://attis.com.pl (Wariant II). Serwisy będą zgodne ze standardami WCAG 2.1, zgodnie z Ustawą oraz dokumentem „Warunki techniczne publikacji oraz struktura dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności”, który opublikowało Ministerstwo Cyfryzacji.

W ramach Wariantu II Wykonawca zobowiązany jest do uruchomienia środowiska testowego i uruchomienia środowiska produkcyjnego.

 • udzielenie gwarancji na wdrożone rozwiązania.
 • Kwota brutto umowy: 29 999,00 zł.
 • Umowa w trakcie realizacji.
 • Umowa nr 275/2023 MSB/PN/63/06/2023, Część 1 - „Dostawa zapór sieciowych, licencji oprogramowania do zarządzania bezpieczeństwem stacji roboczych oraz oprogramowania uwierzytelniania, autoryzacji i kontroli dostępu”
 • Przedmiot zamówienia: Dostawa Sprzętu – zapór sieciowych oraz licencji Oprogramowania.
 • Kwota brutto umowy: 690 551,50 zł.
 • Umowa w trakcie realizacji.
 • Umowa nr 276/2023 MSB/PN/63/06/2023, Część 2 - „Dostawa zapór sieciowych, licencji oprogramowania do zarządzania bezpieczeństwem stacji roboczych oraz oprogramowania uwierzytelniania, autoryzacji i kontroli dostępu”
 • Przedmiot zamówienia: Dostawa licencji Oprogramowania - oprogramowania do zarządzania bezpieczeństwem stacji roboczych i oprogramowania uwierzytelniania, autoryzacji i kontroli dostępu.
 • Kwota brutto umowy: 101 487,30 zł.
 • Umowa w trakcie realizacji.

 

 1. Aktualnie prowadzona jest procedura przetargowa dla następujących postępowań:
 • MSB/PN/89/09/2023 dostawa sprzętu komputerowego, w tym:
 • dostawa komputerów przenośnych typu 2in1 – 55 szt. w ramach zamówienia podstawowego oraz  25 szt. w ramach prawa opcji;
 • dostawa komputerów stacjonarnych typu All-in-One – 50 szt. w ramach zamówienia podstawowego oraz 25 szt. w ramach prawa opcji;
 • dostawa tabletów - 15 szt. w ramach zamówienia podstawowego oraz 10 szt. w ramach prawa opcji.
 • MSB/PN/94/09/2023dostawa komputerów stacjonarnych typu All-in-One z ekranem dotykowym - 10 szt. komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem Elektronicznej Karty Znieczulenia.
 • MSB/PN/90/09/2023 dostawa systemu kolejkowego (biletomaty dla pacjentów rejestrujących się na wizyty)
 • MSB/PN/93/09/2023 dostawa komputerów z dwoma monitorami(1 monitor medyczny i 1 monitor niemedyczny) - 6 szt. w ramach zamówienia podstawowego i 2 szt. w ramach prawa opcji
 • MSB/PN/49/05/2023 dostawa urządzeń drukujących wraz z materiałami eksploatacyjnymi dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o., w tym:
 • 290 szt. drukarek monochromatycznych w ramach zamówienia podstawowego oraz do 100 szt. w ramach prawa opcji;
 • 290 szt. urządzeń wielofunkcyjnych monochromatycznych w ramach zamówienia podstawowego oraz do 100 szt. w ramach prawa opcji;
 • 5 szt. urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych A4 w ramach zamówienia podstawowego oraz do 2 szt. w ramach prawa opcji;
 • 5 szt. urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych A3 w ramach zamówienia podstawowego oraz do 2 szt. w ramach prawa opcji;
 • 10 szt. małych drukarek kolorowych w ramach zamówienia podstawowego oraz do 5 szt. w ramach prawa opcji.
 • MSB/PN/66/07/2023dostawa i wdrożenie macierzy dyskowych i przełączników pamięci masowej:
 • Część 1– dostawa i wdrożenie 2 sztuk macierzy dyskowych - w ramach zamówienia podstawowego oraz dostawa i wdrożenie 1 sztuki macierzy dyskowej w ramach prawa opcji;
 • Część 2– dostawa i wdrożenie 4 sztuk przełączników pamięci masowej – w ramach zamówienia podstawowego oraz dostawa i wdrożenie 2 sztuk przełączników pamięci masowej w ramach prawa opcji.
 • MSB/PN/77/07/2023 dostawę i wdrożenie serwerów wraz z oprogramowaniem oraz sieciowej pamięci dyskowej:
 • Część 1 - dostawa i wdrożenie 6 sztuk serwerów, 1 kompletu oprogramowania wirtualizacyjnego, 1 kompletu serwerowego systemu operacyjnego - w ramach zamówienia podstawowego oraz dostawa i wdrożenie 4 sztuk serwerów, 1 kompletu oprogramowania wirtualizacyjnego, 1 kompletu serwerowego systemu operacyjnego - w ramach prawa opcji;
 • Część 2 - dostawa i wdrożenie 3 sztuk sieciowych pamięci dyskowych - w ramach zamówienia podstawowego oraz dostawa i wdrożenie 2 sztuk sieciowych pamięci dyskowych - w ramach prawa opcji.
 • MSB/PN/97/09/2023 zakup oprogramowania do monitorowania wykorzystywania stacji roboczych - 250 szt. licencji oprogramowania w ramach zamówienia podstawowego oraz 750 szt. licencji oprogramowania w ramach prawa opcji. 

 

 1. W najbliższym czasie planowane jest wszczęcie następujących postępowań przetargowych na:
 • świadczenie usługi promocji projektu „Uzupełnienie interoperacyjnego środowiska przepływu danych i informacji w procesach medycznych i niemedycznych Szpitala wraz z zapewnieniem wysokiej dostępności i bezpieczeństwa danych i systemów”w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim sp. z o.o., realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, oś priorytetowa XII „React-EU dla Mazowsza, działania 12.2 React-EU dla e-usług na Mazowszu. Sfinansowanego w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.