Pracownik socjalny zapewnia łączność  pomiędzy chorym znajdującym się w Szpitalu a środowiskiem, w którym chory normalnie przebywa, innymi zakładami opieki zdrowotnej, z których chory korzystał poprzednio lub będzie korzystać po opuszczeniu Szpitala, zakładami pracy, zakładami pomocy społecznej, opiekunami społecznymi itp.

 

Sekcja Pracowników Socjalnych - Kierownik Ewa Sowa

Kontakt do pracowników socjalnych Szpitala Bródnowskiego:

 
• Blok A poziom -1 pok. 013A

• e.sowa@brodnowski.pl - 22 326-54-30,

• m.muras@brodnowski.pl - 22 326 54 29

 

Do zadań pracownika socjalnego należy:

  • występowanie w imieniu chorego wobec odpowiednich instytucji na zlecenie Zakładowego Koordynatora (Konsultanta)  Świadczeń  lub na prośbę chorego,
  • badanie środowiska chorego, jego warunków rodzinnych, mieszkaniowych i warunków pracy,
  •  występowanie na zlecenie Zakładowego Koordynatora (Konsultanta)  Świadczeń  do właściwych  zakładów  opieki zdrowotnej  w sprawie zapewnienia dalszej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej choremu opuszczającemu szpital,
  • zapoznanie rodziny chorego lub jego opiekunów z zasadami racjonalnego postępowania z rekonwalescentem, przewlekle lub obłożnie chorym, chorym kalekim lub nieuleczalnym w oparciu o zalecenia wydane przez lekarza leczącego chorego przy wypisywaniu go do domu,
  • podejmowanie starań o umieszczenie chorego w zakładzie pomocy społecznej ze względu na jego warunki bytowe,
  • czynienie starań o roztoczenie opieki nad rodziną chorego, jeżeli zajdzie tego potrzeba ze względów zdrowotnych,
  • załatwienie wstępnych formalności związanych z usprawnieniem i przekwalifikowaniem zawodowym chorego, który w następstwie przebytej choroby stał się inwalidą w stopniu uniemożliwiającym wykonywanie posiadanego zawodu.