ZASADY ODWIEDZIN od maja 2022r. - kliknij ten link

  


Zasady towarzyszące odwiedzinom:

 • Odwiedziny pacjentów mogą odbywać się codziennie:
  - w dni powszednie w godzinach 14.00 – 17.30,
  - w dni świąteczne w godzinach 10.00 – 18.30.
 • natomiast w innych godzinach pod warunkiem uprzedniego ustalenia z lekarzem prowadzącym chorego lub lekarzem dyżurnym, z uwzględnieniem, iż odwiedziny w tym czasie nie zakłócą toku planowanych badań i zabiegów oraz ustalonego porządku pracy Oddziałów.
 •  Ze względów epidemiologicznych lub z innych ważnych przyczyn uzasadnionych dobrem pacjentów, może być wprowadzony okresowo zakaz odwiedzin pacjentów w Szpitalu.
 •  Na życzenie pacjenta, prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego określonych. Należy o tym fakcie poinformować lekarza prowadzącego.
 •  Osoba odwiedzająca pacjenta , jest zobowiązana:
  - przestrzegać porządku ustalonego w Szpitalu i w tym zakresie podporządkować się zaleceniom i wskazaniom personelu szpitalnego,
  - pozostawić w szatni wierzchnie okrycie, nakrycie głowy, parasol itp.,
 •  Nie mogą odwiedzać pacjentów osoby chore zakaźnie oraz osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających.
 • Osobom odwiedzającym pacjentów, zabrania się:
  - ze względów sanitarno–epidemiologicznych , wprowadzania lub wnoszenia do Szpitala jakichkolwiek zwierząt, siadania na łóżkach pacjentów oraz korzystania w czasie odwiedzin z ich naczyń i przedmiotów osobistego użytku,
  - ze względu na poszanowanie praw wszystkich pacjentów – prowadzenia głośnych rozmów oraz poruszania tematów, które mogłyby wprowadzić pacjentów w stan niepokoju.
 • Osoby odwiedzające pacjenta mogą zwracać się o informację dotyczącą stanu zdrowia chorego do lekarza prowadzącego lub lekarza dyżurnego, z tym, że lekarz może udzielić takiej informacji tylko osobie wskazanej przez pacjenta, a jeżeli pacjent jest nieprzytomny i nie złożył wcześniej w tym względzie żadnego oświadczenia woli –tylko osobie najbliższej pacjentowi.
 • W przypadku naruszenia przez osobę odwiedzającą pacjenta w Szpitalu, zasad odwiedzin, zakłócenia spokoju i porządku szpitalnego bądź samodzielnej ingerencji w proces leczniczy lub terapeutyczny, którym objęty jest pacjent , lekarz prowadzący pacjenta bądź lekarz dyżurny ma prawo wyprosić tę osobę ze Szpitala, a jeżeli wezwanie do opuszczenia Szpitala okaże się nieskuteczne, w przypadkach uzasadnionych dobrem pacjenta lub dobrem Szpitala ma prawo zarządzić jego przymusowe wyprowadzenie z terenu Szpitala.