ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Zgodnie z ustawą  z dnia 6 listopada 2008 roku o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, pacjent ma prawo dostępu do swojej dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

 

Pierwszorazowe udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi i jego przedstawicielowi ustawowemu jest bezpłatne. Każde kolejne wykonanie kopii danej dokumentacji medycznej to koszt : 0,35 zł / 1 strona kopii.

 

KOMU DOKUMENTACJA MOŻE BYĆ UDOSTĘPNIONA:

 • pacjentowi,
 • przedstawicielowi ustawowemu pacjenta,
 • osobie upoważnionej przez pacjenta,
 • podmiotom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa

W RAZIE ŚMIERCI PACJENTA DOKUMENTACJA MOŻE BYĆ UDOSTĘPNIONA:

 • przedstawicielowi ustawowemu pacjenta,
 • osobie upoważnionej za życia przez pacjenta,
 • osobie bliskiej pacjenta, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska pacjenta
  lub sprzeciwił się temu pacjent za życia z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2a i 2b ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw

FORMY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI DLA PACJENTA

 • do wglądu, w siedzibie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o. o., z zapewnieniem możliwości sporządzania notatek z dokumentacji lub zrobienia zdjęcia
 • przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii, wydruku lub skanu
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
 • na informatycznym nośniku danych,
 • Zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy są udostępniane za potwierdzeniem odbioru
  i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu,

W CELU REALIZACJI PRAWA DO DOSTĘPU DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ NALEŻY:  

Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. wszelkie wnioski realizuje w sposób niezwłoczny.  

Na życzenie wnioskodawcy dokumentacja może być wysłana pocztą tradycyjną na wskazany przez wnioskodawcę adres.

ODPŁATNOŚĆ ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ:

Wgląd do oryginału dokumentacji medycznej jest bezpłatny.

Za kolejne udostępnienie tej samej dokumentacji medycznej szpital pobiera opłatę zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Wysokość opłaty określana jest w Cenniku Szpitala dostępnym poniżej na stronie internetowej szpitala:

 

CENNIK OPŁAT za udostępnienie dokumentacji medycznej i innej dokumentacji (przygotowanie dokumentacji medycznej): 

 

Nazwa czynności

Wysokość opłaty brutto (w PLN) za jedną stronę

Plik do pobrania

Udostępnienie dokumentacji medycznej w formie kopii
bezpłatnie - pierwsza kopia
0,35 zł / 1 strona drugiej i kolejnej kopii.

Maksymalna wysokość opłaty* zgodna z ustawą o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta z dn. 06.11.2008 r.  (Dz.U. 2012.159 t.j.)

wniosek (link)

 

Udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągu lub odpisu Maksymalna wysokość opłaty* zgodna z ustawą o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta z dn. 06.11.2008 r.  (Dz.U. 2012.159 t.j.) wniosek (link)
Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej -- wniosek (link)

 

*maksymalna wysokość opłaty za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; 

Przyjmowanie wniosków i wydawanie dokumentacji:

osobiście - Punkt Przyjęć Planowych (budynek A, parter)
elektronicznie -  dokumentacja@brodnowski.pl
Informacja:  22 326-53-12


Klauzula informacyjna dla osob wnioskujacych o udostepnienie dokumentacji medycznej - wersja pdf - (link)