Zespół Oddziałów Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii - blok "C", VII piętro

Sekretariat Oddziału Chorób Wewnętrznych

22 326 57 27

e-mail:

interna@brodnowski.pl

Sekretariat Diabetologii

22 326 58 17

e-mail:

wewnidiabet@brodnowski.pl

Koordynator świadczeń pielęgnacyjnych

22 326 56 12

Przychodnia Cukrzycowa

22 326 58 28

Centrala

22 326 52 26

22 326 58 17

Zapisy do Poradni Diabetologicznej

22 326 53 08

Zespół jest bazą dla II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Oddziały kliniczne liczą 48 łóżek. Są one podzielone na jednostki:

 • Oddział Chorób Wewnętrznych 
 • Oddział Endokrynologii 
 • Oddział Diabetologii 
 • Oddział Intensywnej Terapii Internistycznej 

Z jednostkami klinicznymi zintegrowane są pracownie naukowo - kliniczne:

 • Analityki i Biochemii Diabetologicznej,
 • Diagnostyki Powikłań Naczyniowych Cukrzycy,
 • Epidemiologii, Edukacji Terapeutycznej


Z Kliniką Chorób Wewnętrznych i Diabetologii w sposób funkcjonalny, kadrowy i programowy jest połączona Przychodnia Diabetologiczna.


MOŻLIWOŚCI DIAGNOSTYCZNE I LECZNICZE

Oddziały kliniczne hospitalizują rocznie około 1300 pacjentów internistycznych, w oddziałach interny oraz ok. 1000 pacjentów z cukrzycą w Pododdziale Diabetologicznym i około 350 chorych w Pododdziale Intensywnej Opieki Internistycznej.  W zakresie specjalistycznej interny Klinika prowadzi kompleksową diagnostykę i terapię w pełnym zakresie. Dotyczy to szczególnie takich działów interny jak: choroby serca i naczyń, nadciśnienie tętnicze, endokrynologia, choroby układu oddechowego, hepatologia, nefrologia, infekcje internistyczne.

Specjalnością Kliniki jest diagnostyka i leczenie chorych na cukrzycę, szczególnie z powikłaniami kardiologicznymi, angiologicznymi i neurologicznymi, chorych z czynnikami ryzyka miażdżycy, nadciśnieniem tętniczym, chorych z dyslipidemią, otyłością, dną moczanową, stanami hiperglikemicznymi lub innymi zaburzeniami przemiany materii, żywienia i endokrynopatiami.

W tym zakresie Klinika oferuje:
 • Kompleksowe leczenie świeżych zachorowań na cukrzycę z wdrożeniem metody leczenia intensywnego
  i samokontroli,
 • Kontrolę leczenia i jego optymalizację u chorych na dłużej trwającą cukrzycę oraz jej powikłań z wdrożeniem intensywnej metody leczenia,
 • Wprowadzenie do leczenia za pomocą osobistych, zminiaturyzowanych pomp do ciągłego podskórnego wlewu insuliny (intensywna insulinoterapia),
 • Diagnostykę i leczenie przewlekłych powikłań cukrzycy -zespołów angiopatii, neuropatii i innych chorób
 • Kompleksowe przygotowanie do ciąży, leczenie w czasie ciąży, porodu i połogu matki chorej na cukrzycę,
 • Leczenie dyslipidemii,
 • Diagnostyka i leczenie stanów hipoglikemii,
 • Diagnostyka i leczenie innych chorób metabolicznych, w tym patologicznej otyłości, niektórych chorób przemiany materii genetycznie uwarunkowanych.

W zakresie diagnostyki (szczególnie diabetologia, choroby metaboliczne, czynniki ryzyka chorób serca i tętnic, endokrynologia, żywienie) Klinika oferuje: 
 • Standaryzowane badania metabolizmu połączone z oznaczeniami insuliny i peptydu C, standaryzowany dożylny test obciążenia glukozą (pomiar tkankowej asymilacji glukozy) połączony z oznaczeniami insuliny.
 • Test glukagonowy (do różnicowania cukrzycy typu 1 i 2) oraz test głodowy (do rozpoznawania stanów hipoglikemii) wraz z oznaczeniami stężenia insuliny i peptydu - C, oznaczenia stężenia kwasu mlekowego we krwi, oznaczanie mikroalbuminurii i dobowego białkomoczu, oznaczanie hemoglobiny glikowanej, oznaczanie fruktozaminy, oznaczanie pełnego lipidogramu (cholesterol całkowity, HDL, LDL, trójglicerydy), rozdział elektroforetyczny lipoprotein osocza.
 • Testy czynnościowe nerek w cukrzycy, testy czynnosciowe serca w cukrzycy, testy czynnościowe ukrwienia tętnic kończyn dolnych, testy czynnościowe na neuropatię obwodową (neurotezjometria) oraz na neuropatię cukrzycową autonomiczną.
 • Kompleksową diagnostykę retinopatii cukrzycowej, kompleksową diagnostykę stanów hipoglikemii nie związanych z cukrzycą, kompleksową diagnostykę i leczenie zespołu stopy cukrzycowej, kompleksową diagnostykę stanu serca w cukrzycy.
 • Próbę wysiłkową EKG, 24-godzinne badanie EKG (Holter), 24-godzinne badanie ciśnienia tętniczego krwi (Holter).

Poradnia Diabetologiczna obejmuje:
 • Gabinety diabetologiczne,
 • Poradnię Leczenia Dyslipidemii,
 • Szkołę Edukacji Terapeutycznej i Prewencyjnej,
 • Ośrodek Planowania Ciąży i Opieki Diabetologicznej dla Kobiet Ciężarnych Chorych na Cukrzycę,
 • Pracownię Retinopatii Cukrzycowej: diagnostyka schorzeń siatkówki i naczyniówki pochodzenia cukrzycowego, zmian degeneracyjnych. Fotokoagulacja laserem argonowym, angiografia fluoresceinowa, kolorowa fotografia dna oka.

Klinika nadzoruje działalność Przychodni Diabetologicznej i prowadzi ścisłą współpracę, konsultacje, badania specjalistyczne, wykonuje analizy dla Wojewódzkiej Przychodni Diabetologicznej oraz innych poradni z Warszawy i Województwa Mazowieckiego.


Pododdział Diabetologiczny Kliniki jest bazą hospitalizacyjną dla Poradni Diabetologicznej. Obejmuje ona ciągłą opieką diabetologiczną 3650 chorych (przede wszystkim z cukrzycą typu 1 oraz cukrzycą typu 2 
z powikłaniami) - rocznie udziela ponad 11000 porad diabetologicznych. Ponadto świadczy usługi konsultacyjne dla chorych z poradni diabetologicznych szczebla dzielnicowego lub powiatowego, z powiatów województwa mazowieckiego, a także dla pacjentów z całej Polski. Przychodnia prowadzi ośrodek diabetologiczno-położniczy, Poradnię Chorób Metabolicznych i Leczenia Otyłości. Systematycznie prowadzona jest edukacja chorych na cukrzycę wg. strukturyzowanego programu w ramach "Szkoły Edukacji Terapeutycznej i Prewencyjnej".


KRAJOWA I WARSZAWSKA SZKOŁA DIABETOLOGII DLA LEKARZY I INNYCH ZAWODÓW ŚWIADCZĄCYCH OPIEKĘ DIABETOLOGICZNĄ

Zespół Kliniki, Oddziału Diabetologicznego oraz Wojewódzkiej Przychodni Diabetologicznej w Warszawie organizuje i realizuje kursy, warsztaty, konferencje, staże i szkolenia lekarzy i innych środowisk zawodowych z całego kraju i z Warszawy, zainteresowanych zdobywaniem wiedzy i klinicznych umiejętności, w zakresie diabetologii, chorób przemiany materii i innych przewlekłych chorób metabolicznych.

Zapisy w sekretariacie Kliniki: tel. 22 326-58-17, wewnidiabet@brodnowski.pl


CENTRUM METODYCZNO-EDUKACYJNE SAMOOPIEKI I SAMOKONTROLI CUKRZYCY (TAKŻE W RAZIE POTRZEBY OTYŁOŚCI I CZYNNIKÓW RYZYKA MIAŻDŻYCY)

W Klinice w ścisłej łączności z Wojewódzką Przychodnią Diabetologiczną w Warszawie działa Centrum Edukacji Prewencyjnej i Terapeutycznej dla chorych na cukrzycę. Prowadzi ono strukturalny program szkolenia chorych na cukrzycę w formie szkoły-wykłady i prelekcje połączone z ćwiczeniami praktycznymi i sprawdzianem wiadomości i umiejętności. Przyswojenie programów szkoły jest bardzo ważne w ulepszaniu leczenia oraz ułatwianiu życia mimo cukrzycy. Szkoła współpracuje z "Diabetes Education Study Group" Europejskiego Towarzystwa Badania Cukrzycy (EASD).

Zapisy do Poradni Diabetologicznej: tel.  22 326 53 08OŚRODKI I ZESPOŁY ZAPOBIEGANIA I LECZENIA SZCZEGÓLNIE WAŻNYCH ZABURZEŃ LUB POWIKŁAŃ CUKRZYCY I INNYCH CHORÓB METABOLICZNYCH

Zespoły Kliniki oraz  Przychodni Diabetologicznej oferują pełne świadczenia w zakresie zapobiegania i leczenia w oparciu o własne strukturalne programy kliniczne. Są to następujące ośrodki i problemy: 

 • Ośrodek Diabetologiczno-Położniczy - program przygotowania do ciąży, prowadzenia ciąży, porodu i połogu kobiet
  i rodzin, w których występuje cukrzyca.
 • Ośrodek zapobiegania i leczenia chorób serca i naczyń w cukrzycy - program zapobiegania i leczenia choroby niedokrwiennej serca, nadciśnienia tętniczego, dyslipidemii, niedokrwienia mózgu i kończyn dolnych u chorych
  na cukrzycę.
 • Ośrodek zapobiegania i leczenia retinopatii cukrzycowej. Z Kliniką w ramach Wojewódzkiej Przychodni Diabetologicznej współpracuje Poradnia Retinopatii Cukrzycowej. Prowadzi ona systematyczną działalność prewencyjną w odniesieniu do zagrożenia utratą wzroku z powodu cukrzycy oraz leczenie uszkodzenia wzroku
  z powodu cukrzycy.

W Przychodni Diabetologicznej odbywają się otwarte konsultacje profesorskie w zakresie diabetologii i chorób przemiany materii. Na wizytę konsultacyjną chory powinien zgłosić się wraz ze swoim lekarzem oraz pełną dokumentacją chorobową

Kontakt: Przychodnia Diabetologiczna, budynek „A", I piętro, tel. 22 326 53 08


DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Zespół Kliniki skoncentrowany jest w pracy naukowej na problematyce patofizjologii klinicznej oraz opiece diabetologicznej. W tym zakresie opublikował kilkanaście monografii naukowych i dydaktycznych oraz kilkadziesiąt prac w czasopismach naukowych i klinicznych. Projektował i zbadał działanie i efekty lecznicze wielu nowych preparatów insuliny, a także doustnych leków hipoglikemizujących. Uzyskał 10 nagród Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej I 0. Klinika prowadziła w ramach programu KBN pracę populacyjną w zakresie epidemiologii i kliniki czynników ryzyka cukrzycy i miażdżycy (WARS). Pod kierunkiem Zespołu Kliniki utworzono pierwszy w Polsce ogólnokrajowy system kontroli jakości wyników leczenia cukrzycy. Pracownicy Kliniki corocznie przedstawiają 3-4 oryginalne prace w programach naukowych międzynarodowych zjazdów towarzystw diabetologicznych oraz organizują 7-8 konferencji dydaktycznych dla lekarzy. Szczególnie ważnym wydarzeniem jest doroczny Uniwersytecki Dzień Diabetologii i Chorób Metabolicznych pod patronatem Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Członkowie zespołu Kliniki biorą aktywny udział w międzynarodowych organizacjach medycznych, są członkami redakcji wielu naukowych czasopism. Pod patronatem Kliniki ukazuje się czasopismo naukowe "Medycyna Metaboliczna"

Klinika jest siedzibą Oddziału Warszawsko - Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Zarządu Towarzystwa Edukacji Terapeutycznej, Zarządu Fundacji "Dla Dobra Chorych" im. J.Węgierki oraz Redakcji czasopisma naukowego "Medycyna Metaboliczna". Klinika współpracuje z uniwersytetami w Genewie, Dusseldorfie i Kijowie.

 

 

 

 

 


dr hab n. med. Przemysław Witek

Koordynator Zespołu Oddziałów

Małgorzata Hałoń

Koordynator Świadczeń Pielęgnacyjnych Zespołu