Zespół Oddziałów Chorób Wewnętrznych, Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego - blok "C", II piętro

Sekretariat

22 326 58 24

e-mail:

wewnikard@brodnowski.pl

Koordynator Świadczeń Pielęgnacyjnych

22 326 56 31

Poradnia Kardiologiczna

22 326 52 71

Kierownik/Zakładowy Koordynator (Konsultant)

22 326 58 24

Lekarz Dyżurny

22 326 58 24 wew. 55-05

"R" Kardiologiczna

22 326 59 44

Koordynator Świadczeń Pielęgnacyjnych Zespołu

22 326 58 24 wew. 56-31

Kierownik Poradni Kardiologicznej

22 326 52 75

Poradnia Kardiologiczna

22 326 52 71

Pracownia Hemodynamiki

Zespół jest bazą dla Katedry i Kliniki Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Klinika w ciągu roku leczy i diagnozuje około 2800-3000 chorych. Ponad 75% stanowią chorzy kardiologiczni.

 zespol oddzialu kardiologii msb.jpg [14.20 MB]

W skład zespołu oddziałów wchodzą:
 • Pododdział Chorób Wewnętrznych - (10 łóżek)
 • Pododdział Kardiologiczny - (46 łóżek),
 • Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego - (sala "R"- 14 łóżek),
 • Pododdział Wszczepiania Rozruszników - (2 łóżka),
 • Pododdział Kardiologii Jednego Dnia - (2 łóżka).
 dodatkowo pracownie:
 • Pracownia Testów Wysiłkowych,
 • Pracownia EKG,
 • Pracownia Echokardiografii,
 • Pracownia Elektrofizjologii,
 • Pracownia Hemodynamiki,
 • Pracownia Holterowska
oraz poradnie:
 • Poradnia Kardiologiczna,
 • Poradnia Nadciśnieniowa,
 • Poradnia dla Kobiet w Ciąży.Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej


OIOK liczy 14 łóżek monitorowanych i prowadzi leczenie chorych z zagrożeniem życia z przyczyn kardiologicznych, w tym chorych z ostrymi  zespołami wieńcowymi, wymagającymi interwencji hemodynamicznej. OIOK jest leczonych w ciągu roku ok. 2000 chorych. Ponadto wykonuje się w nim konwersję zaburzeń rytmu, kardiowersję elektryczną, również przezprzełykową.

Zakład Zaburzeń Rytmu

Zakład Zaburzeń Rytmu jest integralną częścią Katedry i Kliniki Kardiologii. W Zakładzie we współpracy z pracowniami diagnostycznymi Pracownią Holterowską, Pracownią Testów Wysiłkowych, Pracownią Echokardiografii, Pracownią Hemodynamiki oraz Pracownią Elektrofizjologiczną diagnozowani są chorzy z zaburzeniami rytmu serca, a następnie kwalifikowani do leczenia elektrofizjologicznego lub farmakologicznego. W pracowniach wykonywane są badania, które umożliwiają nie tylko kwalifikację do leczenia, ale także pomagają w ocenie jego skuteczności. Z Zakładem współpracuje także telemedyczny system całodobowej opieki kardiologicznej.

 

Pracownia Holterowska

 • monitorowanie EKG
 • monitorowanie ciśnienia tętniczego

 Monitorowanie EKG niezbędne w diagnostyce zaburzeń rytmu serca oraz ocenie wskazań do wszczepienia układu stymulującego serce, zagrożenia nagłym zgonem po zawale serca, a także w ocenie skuteczności leczenia. Pracownia dysponuje aparaturą umożliwiającą rejestracje EKG od 24 do 72 godzin, z zapisem w 3 lub 12 kanałach. Rutynowo oceniany jest rytm serca, zmiany ST-T, zmienność i turbulencja rytmu zatokowego (HRV i HRT).

Dla chorych z nadciśnieniem tętniczym prowadzona jest ambulatoryjna automatyczna rejestracja ciśnienia tętniczego (ABPM), która pomaga w diagnozowaniu nadciśnienia i kontroli skuteczności leczenia.

 

Pracownia Elektrofizjologiczna

 • badania elektrofizjologiczne (EPS)
 • wszczepianie stymulatorów serca
 • zabiegi ablacji
 • kontrole stymulatorów

 W pracowni wszczepiane są wszystkie rodzaje stymulatorów i kardiowerterów-defibrylatorów. Zabiegi wykonywane są przez 5 dni w tygodniu, rocznie wszczepia się około 400 urządzeń.    Kontrole stymulatorów prowadzone są ambulatoryjnie w ramach Poradni Kardiologicznej, miesięcznie przeprowadza się około 200 badań według indywidualnego harmonogramu właściwego dla pacjenta i wszczepionego urządzenia.

Telemedyczny system całodobowej opieki kardiologicznej to unikatowy w skali kraju całodobowy dyżur lekarski, z zastosowaniem badania EKG przez telefon, który umożliwia chorym wprowadzonym do systemu konsultacje w sytuacjach zagrożenia. System ten z powodzeniem działa od 1995 roku i jest szczególnie polecany chorym z napadowym migotaniem przedsionków, nadciśnieniem tętniczym po przebytych ostrych zespołach wieńcowych i z wszczepionym stymulatorem.

 

Pracownia Echokardiografii

 • echokardiografia spoczynkowa,
 • echokardiografia obciążeniowa (w tym farmakologiczne próby obciążeniowe)
 • echokardiografia przezprzełykowa
 • pełen zakres opcji aparaturowych – nowe techniki

 Pracownia Echokardiografii wykonuje badania kliniczne dla Oddziałów Szpitala i ambulatoryjne dla pacjentów Poradni Kardiologicznej WSB

 

Pracownia Testów Wysiłkowych

 • Test wysiłkowy EKG na bieżni
 • Wysiłkowa scyntygrafia serca,
 • Test obciążeniowy z pochłanianiem gazów (spiroergometria)

 

Pracownia Hemodynamiki      

Pracownia Hemodynamiki została utworzona w listopadzie 2004 roku. Wyposażona jest w nowoczesny, cyfrowy angiograf Philips Allura. Rocznie w Pracowni wykonywanych jest ok. 1200 koronarografii oraz ok. 700 zabiegów angioplastyki wieńcowej. Od 2008 roku Pracownia pełni 24-godzinny dyżur hemodynamiczny, w ramach którego rocznie leczonych jest ok. 500 pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi.

w Pracowni wykonuje się:

 • badanie naczyń wieńcowych (koronarografia)
 • plastykę naczyń wieńcowych
 • implantację stentów do naczyń wieńcowych
 • wewnątrznaczyniowe badanie USG - IVUS


Poradnia Kardiologiczna
 oraz Poradnia Nadciśnieniowa obejmują opieką specjalistyczną  grupę ok. 3500 chorych. W ciągu roku przeprowadzamy ok. 14.000 wizyt ambulatoryjnych z wykorzystaniem wszystkich dostępnych w Klinice procedur diagnostycznych. Opieka ambulatoryjna dotyczy pacjentów uprzednio hospitalizowanych w Klinice jak również chorych kierowanych do diagnostyki i leczenia przez lekarzy POZ.

 

Nasi specjaliści:

 

Marek Kuch.jpg

Prof. zwycz. dr hab. n. med. Marek Kuch

Kierownik Kliniki/Kliniczny Koordynator (Konsultant)

 Ewa Jarzyło

Koordynator Świadczeń Pielęgnacyjnych