Ambulatoryjna Rejestracja Telefoniczna: 22 326 52 26 (Pn. - Pt.: 7.30 - 18.00) Informacja:  22 326 53 17 (Pn. - Pt.: 8:00-15.30) Przejdź na nasz profil na facebooku
Strona główna
Tłumacz języka migowego
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19Przejdź do BIP

logi.jpg [55.33 KB]

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19


Nazwa Projektu:

„Uzupełnienie interoperacyjnego środowiska przepływu danych i informacji w procesach medycznych i niemedycznych Szpitala wraz z zapewnieniem wysokiej dostępności i bezpieczeństwa danych i systemów”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa – XII REACT EU dla Mazowsza, Działanie 12.2 REACT EU dla e-usług na Mazowszu

Beneficjent: Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o.

Czas Realizacji Projektu: 1 maja 2022 – 30 czerwca 2023

Budżet Projektu38 577 000,00 zł

Poziom dofinansowania UE: 100%

Opis Projektu:

Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. jako Beneficjent realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 projekt pn. „Uzupełnienie interoperacyjnego środowiska przepływu danych i informacji w procesach medycznych i niemedycznych Szpitala wraz z zapewnieniem wysokiej dostępności i bezpieczeństwa danych i systemów”.

Projekt obejmuje swym zakresem informatyzację Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego i polega na rozbudowie istniejących i zakupie nowych systemów informatycznych i elementów platform internetowych wraz z niezbędnym sprzętem teleinformatycznym. Wdrażane w ramach projektu usługi mają za zadanie usprawnienie zarządzania podmiotem leczniczym, usprawnienie procesu leczenia, zwiększenie efektywności pracy personelu placówki i podniesienie jakości usług medycznych.

W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt informatyczny, oprogramowanie i elementy systemów niezbędnych do podniesienia sprawności procesu leczenia i diagnostyki oraz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa danych osobowych i medycznych przetwarzanych w sieci.

Planowane zadania do realizacji w ramach projektu:

W ramach projektu zaplanowano do realizacji następujące zadania:

Zadanie nr 1 Wzmocnienie dostępności i bezpieczeństwa danych i systemów

W ramach zadania dokonany zostanie zakup i konfiguracja sprzętu dla potrzeb wzmocnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych oraz cyberbezpieczeństwa danych i krytycznych systemów Szpitala, z uwzględnieniem obsługi zdarzeń niepożądanych tj.

 • zakup stacji roboczych i laptopów dla pracowników medycznych i administracyjnych;
 • zakup przełączników sieciowych (przełączniki rdzeniowe (światłowodowe) wraz z komponentami: moduły GBIC i przewody STACK, przełączniki dostępowe wraz z komponentami, małe przełączniki dostępowe;
 • zakup serwerów, macierzy, oprogramowywania bazodanowego Oracle oraz licencji na systemy wirtualizacji dla potrzeb utworzenia środowiska redundantnego i testowego sytemu HIS;
 • zakup systemu wykonywania kopii zapasowych maszyn wirtualnych, szybkiego ich odtwarzania oraz zapewnienia tworzenia kopii, które nie będą możliwe do zdalnego skasowania lub zaszyfrowania. Z tego względu system będzie posiadał oprócz serwera z koniecznym oprogramowaniem, również bibliotekę taśm LTO typu WORM;
 • budowę systemu pozyskiwania danych dla potrzeb kontroli zdarzeń niepożądanych poprzez rozszerzenie sieci telefonii cyfrowej.

Zadanie nr 2 Rozbudowa / rozwój rezonansu magnetycznego Interwencyjnego Centrum Neuroterapii (INC)

Celem zadania jest rozbudowa posiadanego przez szpital aparatu rezonansu magnetycznego Interwencyjnego Centrum Neuroterapii (INC), poprzez doposażenie oprogramowania sterującego pracą aparatu o nowe funkcjonalności oraz rozbudowy lub wymianę serwera sterującego.

Oprogramowanie zostanie rozbudowane o funkcjonalności, które spowodują:

 • skrócenie czasu trwania badań;
 • podniesienie jakości diagnoz poprzez wsparcie procesu diagnostycznego automatycznymi korektami obrazu wykonywanymi przez sztuczną inteligencję;
 • wyeliminowanie artefaktów powstających w trakcie długotrwałych badań, wywoływanych przez mimowolne ruchy Pacjentów, w szczególności dotyczy to dzieci oraz osób z chorobami neurologicznymi.

Zadanie nr 3 Stworzenie i udostępnienie usługi cyfrowej na trzecim poziomie dojrzałości

Celem zadania jest wdrożenie systemu wraz z usługą elektroniczna na 3 poziomie dojrzałości, służącego do dystrybucji badań diagnostyki obrazowej w formacie DICOM za pośrednictwem portalu internetowego. Towarzysząca systemowi usługa elektroniczna umożliwi Pacjentowi, po zalogowaniu, przejrzenie i pobranie swoich badań obrazowych zrealizowanych w Mazowieckim Szpitali Bródnowskim wraz z ich opisami. Dzięki temu rozwiązaniu uda się wyeliminować konieczność dodatkowych wizyt Pacjentów w celu odbioru wyników.

System udostępniony dla pacjentów będzie zgodny ze standardami WCAG 2.1 dla osób z niepełnosprawnością. Oznacza to, że w ramach wdrażanych systemów będą zastosowane mechanizmy, zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego, uwzględniające wszystkich użytkowników tych systemów.

Zadanie nr 4 Wsparcie techniczne

Zadanie to będzie realizowane jako usługa, w ramach której wybrani w drodze postępowania o zamówienie publiczne wykonawcy, wspierać będą Szpital m.in. w zakresie doradztwa technicznego w dziedzinie strojenia baz danych i serwerów aplikacyjnych oraz doradztwa w dziedzinie zabezpieczania systemów informatycznych Szpitala polegającego na doborze odpowiednich technologii i rozwiązań technicznych, w celu zapewnienia rozwiązań na najwyższym poziomie bezpieczeństwa oraz efektywności.

W ramach zadania wykonany zostanie również audyt bezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej oraz zapewnione zostanie wsparcie m.in. w zakresie:

 • identyfikowania zagrożeń w odniesieniu do systemów informacyjnych operatora usługi kluczowej oraz proponowania rozwiązań ograniczających ryzyko wynikające z tych zagrożeń;
 • analizowania oprogramowania szkodliwego i określania jego wpływu na system informacyjny operatora usługi kluczowej;
 • zabezpieczania informacji potrzebnych do analizy powłamaniowej, pozwalających na określenie wpływu incydentu poważnego na świadczenie usługi kluczowej;
 • konfiguracji i instalacji zakupionego sprzętu teleinformatycznego.

 

edytuj
W takim wymiarze realizacja projektu służy naszym Pacjentom.
Wywiady z Zespołem MSB część 1.
OdtwórzPlay

edytuj
OdtwórzPlay
W takim wymiarze realizacja projektu służy naszym Pacjentom.
Wywiady z Zespołem MSB część 2.

edytuj
W takim wymiarze realizacja projektu służy naszym Pacjentom.
Wywiady z Zespołem MSB część 3.
OdtwórzPlay

 

Informacje podstawowe o projekcie

 

Nazwa Projektu: „Uzupełnienie interoperacyjnego środowiska przepływu danych i informacji w procesach medycznych i niemedycznych Szpitala wraz z zapewnieniem wysokiej dostępności i bezpieczeństwa danych i systemów” współfinansowany ze "środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach REACT EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe)

Warto!" projektu: 38 577 000 zł brutto

Termin realizacji projektu: 31 grudnia 2023 r.

ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE:

ZADANIE NR 1 Wzmocnienie dostępności i bezpieczeństwa danych i systemów, o wartości 28 290 046 zł

Zakupiono:

 • 753 sztuk komputerów typu AIO wraz z oprogramowaniem biurowym
 • 230 laptopów wraz z monitorami i oprogramowaniem biurowym
 • 80 komputerów typu „2 in1” zapewniających możliwość pracy przy łóżku pacjenta,
 • 13 sztuk stacji dla administratorów IT
 • 8 stacji diagnostycznych do wizualizacji i opisu badań obrazowych oraz oprogramowanie centralnego systemu do gromadzenia i zarządzania badaniami diagnostycznymi
 • 13 wysoko wydajnych serwerów
 • 4 macierze dyskowe o łącznej pojemności ok 1,2 PB
 • 96 przełączników sieciowych wraz z oprogramowaniem doz zarządzania , które poprawią szybkość przysłania danych w sieci wewnętrznej szpitala
 • 10 Urządzeń firewall dla potrzeb ochrony systemów i danych,
 • wysokospecjalistyczne oprogramowanie do wzmocnienia cyberbezpieczeństwa w tym: systemy do zarządzania kopiami zapasowymi, zaawansowane systemy antywirusowe i monitoring aktywności na stacjach roboczych, system do zabezpieczenia poczty elektronicznej, system zarządzania bezpieczeństwem połączeń zdalnych
 • 200 telefonów cyfrowych, jako rozbudowa istniejącej centrali telefonicznej,
 • 10 licencji oprogramowania elektronicznej karty znieczulenia służącej anestezjologom do automatycznego zbierania parametrów życiowych pacjenta podczas operacji oraz wprowadzania podanych leków.

 

ZADANIE NR 2 Rozbudowa / rozwój rezonansu magnetycznego Zakładu Diagnostyki Obrazowej. W ramach zadania zrealizowano doposażenie rezonansu magnetycznego w nowe funkcjonalności oprogramowania sterującego pracą aparatu oraz wymieniono serwer sterujący. Zakupione oprogramowanie znacząco podnosi poziom dokładności wykonywania badań diagnostyki obrazowej oraz skraca czas wykonywania badań.

 

Ponadto zakupiono oprogramowanie do dokonywania szczegółowych i kompleksowych analiz dotyczących kluczowych wskaźników efektywności wykorzystania rezonansu magnetycznego, tomografu i innej aparatury medycznej połączonej z PACS tj. systemem

w którym przechowywane są badania i opisy diagnostyki obrazowej. Wartość zrealizowanego zamówienia to 3 797 167 zł brutto.

 

ZADANIE NR 3 Stworzenie i udostępnienie cyfrowej usługi na 3 poziomie dojrzałości.

W ramach zadania zrealizowano następujące zamówienia:

 • rozbudowa posiadanego przez szpital systemu PACS o Portal Internetowy umożliwiający udostępnianie Pacjentom usługi elektronicznej pozwalającej na pobieranie danych obrazowych DICOM wraz z opisem lekarza na kwotę 650 000 zł brutto;
 • dostosowanie strony www Szpitala do zasad dostępności WCAG 2.1 na kwotę 29 999 zł brutto.

 

ZADANIE NR 4 Wsparcie techniczne. W ramach zadania zrealizowano następujące zamówienia na:

 • zakup usługi wsparcia technicznego w zakresie logistyki dystrybucji sprzętu komputerowego (650 szt stacji AiO) na kwotę 153 132 zł brutto;
 • zakup us!ugi wsparcia technicznego w zakresie ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa, na kwotę 366 540 zł brutto;
 • zakup usługi wsparcia technicznego w zakresie wykonania audytu zgodnie

z ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, na kwotę 19 680 zł brutto;

Ponadto w ramach realizacji zadania zapewnione zostało wsparcie personelu zaangażowanego w realizację projektu na podstawie stosunku cywilnoprawnego - umowy zlecenia dla 10 osób na łączną kwotę 341 009 zł brutto.

 

ZADANIE NR 5 Utworzenie zintegrowanego systemu zarządzania ruchem. W ramach zadania zrealizowano zamówienie na wdrożenie nowoczesnego, zintegrowanego pomiędzy naszymi lokalizacjami przy ul. Kondratowicza oraz ul. Górczewska systemu parkingowego.

Wartość zadania - 3 052 524 zł.

ZADANIE NR 6 Promocja projektu. W ramach zadania zrealizowano zakup tablic informacyjno – promocyjnych, tablic pamiątkowych, przygotowania materiałów filmowych

i zdjęciowych, publikacji w mediach społecznościowych informacji promujących projekt, organizowanie spotkań informacyjnych. Kwota realizowanego zamówienia – 39 900 zł brutto,

 

ZADANIE NR 7 Koszty pośrednie związane z realizacją projektu.

W ramach zadania sfinansowano, m.in.:

 1. części wynagrodzenia pracowników Beneficjenta zaangażowanych w realizację projektu;
 2. części kosztów pośrednich opłat za energię elektryczną, cieplną, gazową, wodną, opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie "cieków, koszty utrzymania czystości pomieszczeń, koszty ochrony pomieszczeń, koszty okresowej konserwacji

i przeglądu urządzeń, kosztów materiałów i artykułów biurowych.

Wartość zadania – 1 837 000 zł brutto.

 

Aktualności