Pacjencie,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż:

 

  1. Administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Szpital Bródnowski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, działający pod adresem 03-242 Warszawa, ul. Kondratowicza 8, którego akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000336164, REGON: 141983460, NIP: 5242688913 (dalej: MSB);

 

  1. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail IOD@brodnowski.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

 

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia związany ze świadczeniem usług medycznych, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit h Rozporządzenia, a w zakresie jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej zgody określonej w art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia oraz art. 23 i 24 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta;

 

  1. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;

 

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z regulacji prawnych -art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta a w przypadku danych podanych fakultatywnie – do czasu wycofania zgody;

 

  1. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych MSB prosi o wycofanie zgód drogą pisemną na adres administratora lub elektroniczną na adres e-mail IOD@brodnowski.pl;

 

  1. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

 

  1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia;

 

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym koniecznym w celu świadczenia usług medycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. W przypadku nie podania danych osobowych może skutkować odmową realizacji wskazanych wyżej celów;

  2. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora na podstawie Rozporządzenia nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.