Zapraszamy do zapoznania się z informacjami odnośnie dostępu do dokumentacji medycznej.

  • Pacjent może otrzymać kopię dokumentacji medycznej na wniosek.
  • Wniosek można złożyć od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.00  w Rejestracji Głównej (blok A, parter) przy punkcie planowych przyjęć do szpitala.
  • Wniosek może być przesłany drogą elektroniczną na adres e-mail: dokumentacja@brodnowski.pl
  • Wniosek może złożyć dowolna osoba, natomiast dokumentację może odebrać tylko pacjent lub osoba upoważniona przez pacjenta
  • Pacjent ponosi koszty związane ze sporządzeniem kopii lub odpisu dokumentacji medycznej.

 

CENNIK OPŁAT za udostępnienie dokumentacji medycznej i innej dokumentacji (przygotowanie dokumentacji medycznej): 

 

Nazwa czynności

Wysokość opłaty brutto (w PLN) za jedną stronę

Plik do pobrania

Udostępnienie dokumentacji medycznej w formie kopii Maksymalna wysokość opłaty* zgodna z ustawą o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta z dn. 06.11.2008 r.  (Dz.U. 2012.159 t.j.)  
Udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągu lub odpisu Maksymalna wysokość opłaty* zgodna z ustawą o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta z dn. 06.11.2008 r.  (Dz.U. 2012.159 t.j.)  
Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej --  

 

*maksymalna wysokość opłaty za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; 

 Aktualna cena 1 strony kopii dokumentacji medycznej wynosi 0,30 zł

 

Przyjmowanie wniosków i wydawanie dokumentacji:

osobiście - Punkt Przyjęć Planowych (budynek A, parter)
elektronicznie -  dokumentacja@brodnowski.pl
Informacja:  22 326-53-12